درێژەی بەرنامە

هەوڵەکان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و حکومەت و هەڵوێستی بزوتنەوەی گۆران‌

04/02/2016

بــــینراوە321
 • 14/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 13/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 12/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 11/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 05/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 04/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/07/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 30/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 29/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 27/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 26/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 22/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 21/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 20/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 19/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 16/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 15/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 14/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 13/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 12/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 09/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 07/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 06/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 06/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 02/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 01/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 31/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 30/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 29/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 26/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 25/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 23/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 22/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 19/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 18/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 17/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 16/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 15/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 12/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 11/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 09/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 08/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 05/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 04/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/06/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 02/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 01/05/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 27/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 26/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 25/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 21/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 20/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 19/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 18/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 17/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 14/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 12/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 11/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 07/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 06/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 05/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 04/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/04/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 31/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 30/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 27/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 23/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 22/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 20/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 16/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 15/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 14/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 13/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 09/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 08/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 07/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 06/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 02/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 01/03/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 29/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 25/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 23/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 22/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 21/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 18/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 17/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 16/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 15/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 14/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 11/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 09/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 08/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 07/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 04/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 02/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 01/02/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 31/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 27/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 26/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 25/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 21/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 20/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 19/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 18/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 17/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 14/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 13/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 12/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 11/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 07/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 06/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 05/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 04/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/01/2016

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 31/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 30/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 29/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 27/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 23/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 22/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 21/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 20/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 17/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 16/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 15/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 14/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 13/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 09/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 08/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 07/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 06/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 01/12/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 30/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 29/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 26/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 25/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 24/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 23/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 19/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 18/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 17/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 16/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 15/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 12/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 11/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 10/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 09/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 08/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 05/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 04/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 03/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 02/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 01/11/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 29/10/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 28/10/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 25/10/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 27/10/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01
 • 26/10/2015

  لێكدانه‌وه‌ی رۆژ

  img01