درێژەی بەرنامە

بودجەی 2016ی عێراق لەنێوان ژمارەی تیۆری و باری ئابووری نادیاردا‌

21/09/2015

بــــینراوە428
 • 13/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/04/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 20/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 18/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/03/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 18/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/01/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/02/2018

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 31/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 25/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 20/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/12/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 25/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 11/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/11/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 31/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 31/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 25/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 06/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/10/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 25/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 18/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/09/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/01/2017

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/10/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/10/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 16/10/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/10/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/10/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 29/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 06/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/09/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 31/08/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 29/08/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/08/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 11/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 06/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/07/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 29/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 18/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 16/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 11/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/06/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 29/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 11/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/05/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/04/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/04/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/04/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 06/04/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/04/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/03/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/02/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 31/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 09/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 02/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/01/2016

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 22/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 10/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/12/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/11/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 20/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 06/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/10/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 28/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 16/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 08/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 06/09/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 29/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 26/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 25/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 23/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 18/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 07/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 04/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 03/08/2015

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 12/12/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/10/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 13/09/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 11/09/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/05/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/05/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/05/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 05/07/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 01/05/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/04/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 14/04/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 31/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 30/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 29/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 27/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 25/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 24/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 21/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 20/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 19/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 18/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 17/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01
 • 15/03/2014

  راپۆرتی تایبەت

  img01